VENDIM
Nr. 28, datë 18.1.2017
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA
NË VENDIMIN NR.612, DATË 5.9.2012, TË
KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR
DISPOZITAT ZBATUESE TË LIGJIT “PËR
AKCIZAT””, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe
të neneve 108 e 109, të ligjit nr.61/2012, “Për
akcizat në Republikën e Shqipërisë”, me
propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i
Ministrave
VENDOSI:

Kliko..