VENDIM
Nr. 10, datë 11.1.2017
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA
NË VENDIMIN NR. 648, DATË 28.7.2010,
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR
AVOKATIN E TATIMPAGUESIT”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe
të pikës 6, të nenit 105/2, të ligjit nr. 9920, datë
19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën
e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e
ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:

Kliko..