URDHËR Nr. 78, datë 12.7.2016 PËR SHPALLJEN E NDRYSHIMIT TË STANDARDIT KOMBËTAR TË KONTABILITETIT NR. 15, “PËR KONTABILITETIN DHE RAPORTIMIN FINANCIAR TË MIKRONJËSIVE EKONOMIKE”, TË PËRMIRËSUAR. Kliko..