URDHËR

Nr.127, datë 21.12.2016

PËR SHPALLJEN E NDRYSHIMEVE NË STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË RAPORTIMIT FINANCIAR, TË PËRKTHYERA NË GJUHËN SHQIPE

Në mbështetje të nenit 4, pikës 3 të ligjitnr.9228, datë 29.4.2004, “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, i ndryshuar, të vendimit nr.5, datë 23.11.2016 të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit, “Për miratimin e përkthimit dherishikimit në gjuhën shqipe të ndryshimeve të ndodhura për SNRF-të gjatë vitit 2015”, të cilat hyjnë në zbatim nga data 1 janar 2019.

URDHËROJ:

1. Shpalljen e ndryshimeve të Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) si
më poshtë:

1. Shpalljen e ndryshimeve të Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) si
më poshtë:

Titulli                                                                                                Data efektive

EN_GVT_IFRS 16 Leases_Jan 2016                                                 1 janar 2019

Standardi Ndërkombëtar i Raportimi Financiar

16 Qiratë

2. Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTRI I FINANCAVE
Arben Ahmetaj

Kliko..