URDHËR Nr. 36, datë 8.3.2016
PËR SHPALLJEN E DISA NDRYSHIMEVE NË STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË KONTABILITETIT DHE TË
RAPORTIMIT FINANCIAR, TË PËRKTHYERA NË GJUHËN SHQIPE

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare Viti: 2016 – Numri: 43

Urdhër i ministrit të Financave