UDHËZIM
Nr. 7, datë 10.1.2017
PËR DISA SHTESA NË UDHËZIMIN NR.
24, DATË 2.9.2008 “PËR PROCEDURAT
TATIMORE NË REPUBLIKËN E
SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të
Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe në
zbatim të ligjit nr. 112/2016, “Për disa shtesa dhe
ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për
procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”,
ministri i Financave
UDHËZON:

Kliko..