LIGJ
Nr. 140/2016
PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.
155/2015 “PËR LOJËRAT E FATIT NË
REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të
Kushtetutës me propozimin e një grupi deputetësh,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:

Kliko..