Archives for Publikim i 2016

  URDHËR Nr.127, datë 21.12.2016 PËR SHPALLJEN E NDRYSHIMEVE NË STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË RAPORTIMIT FINANCIAR, TË PËRKTHYERA NË GJUHËN SHQIPE

  URDHËR

  Nr.127, datë 21.12.2016

  PËR SHPALLJEN E NDRYSHIMEVE NË STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË RAPORTIMIT FINANCIAR, TË PËRKTHYERA NË GJUHËN SHQIPE

  Në mbështetje të nenit 4, pikës 3 të ligjitnr.9228, datë 29.4.2004, “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, i ndryshuar, të vendimit nr.5, datë 23.11.2016 të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit, “Për miratimin e përkthimit dherishikimit në gjuhën shqipe të ndryshimeve të ndodhura për SNRF-të gjatë vitit 2015”, të cilat hyjnë në zbatim nga data 1 janar 2019.

  URDHËROJ:

  1. Shpalljen e ndryshimeve të Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) si
  më poshtë:

  1. Shpalljen e ndryshimeve të Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) si
  më poshtë:

  Titulli                                                                                                Data efektive

  EN_GVT_IFRS 16 Leases_Jan 2016                                                 1 janar 2019

  Standardi Ndërkombëtar i Raportimi Financiar

  16 Qiratë

  2. Ky urdhër hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

  MINISTRI I FINANCAVE
  Arben Ahmetaj

  Kliko..

  Read more

  LIGJ Nr. 129/2016 PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR

  LIGJ Nr. 129/2016

  PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 8438,

  DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR

  Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155,

  të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI:

  Neni 1

  Në nenin 21, të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, pas pikës 3 shtohet pika 4 me këtë përmbajtje:

  “4. Përveç sa parashikohet në pikat 2 dhe 3, të këtij neni, në rastet e kredive, të huamarrjes ose financimeve nga personat e lidhur, nuk njihen si shpenzime të zbritshme të periudhës tatimore teprica e shpenzimit të interesit neto që tejkalon 30 për qind të fitimit të tatueshëm para interesit, tatimit, zhvlerësimit dhe amortizimit (EBITDA).

  Fitimi i tatueshëm para interesit, tatimit, zhvlerësimit dhe amortizimit përcaktohet në përputhje me nenin 19 të këtij ligji. Me termin “Tepricë të shpenzimit të interesit neto” nënkuptohet teprica që del nga diferenca e shpenzimeve të interesit me të ardhurat nga interesi

  Çdo shpenzim interesi, që nuk zbritet sipas kësaj pike, mbartet në periudhat e ardhshme tatimore, përveç nëse 50 për qind të aksioneve ose të të drejtave të votës në shoqëri janë transferuar. Përcaktimet e këtij paragrafi nuk zbatohen për bankat, institucionet financiare jobankare të kredidhënies, shoqëritë e sigurimeve dhe kompanitë e leasing-ut. Rregullat për zbatimin e këtij paragrafi përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave.”.

  Neni 2

  Në fund të nenit 25, të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, shtohet paragrafi me këtë përmbajtje:

  “Shpenzimet e bankave për kontributet vjetore dhe të jashtëzakonshme, në përputhje me ligjin “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka në Republikës së Shqipërisë”, janë shpenzime të njohura në përcaktimin e fitimit të tatueshëm.”

  Neni 3

  Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare, përveç nenit 1, i cili hyn në fuqi më 1 janar 2018.

  Miratuar në datën 15.12.2016 Shpallur me dekretin nr. 9932, datë 30.12.2016 të Presidentit të Republikë së Shqipërisë, Bujar Nishani

  Read more

  Ligj nr. 126/2016 Për akcizat në RSH. Ligj nr. 127/2016 Taksat Kombetare. Ligj nr. 128/2016 Tarifës doganore

  LIGJ Nr. 126/2016 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 61/2012, “PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

  LIGJ Nr. 127/2016 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9975, DATË 28.7.2008, “PËR TAKSAT KOMBËTARE”, TË NDRYSHUAR

  Nr. 128/2016 PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9981, DATË 8.9.2008, “PËR MIRATIMIN E NIVELEVE TË TARIFËS DOGANORE”, TË NDRYSHUAR

  Kliko…

  Read more

  LIGJ Nr. 112/2016 “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

  LIGJ Nr. 112/2016 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9920, DATË 19.5.2008, “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

  Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155, të Kushtetutës,

  me propozimin e Këshillit të Ministrave,

  KUVENDI

  I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

  VENDOSI:

  Në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

  Neni 1

  Në nenin 5, pas shkronjës “h” shtohet shkronja “j” me këtë përmbajtje: “j) “Ambulant” është personi fizik, i cili tregton mallra ose shërbime për publikun pa pasur një vend biznesi fiks, që ushtron aktivitetin në njësi të vetme tregtimi të lëvizshme dhe lejohet të tregtojë në ambiente publike pasi është pajisur me leje nga bashkia nën juridiksionin territorial dhe administrativ.”.

  Neni 2

  Në nenin 6, pika 4, bëhen shtesat e mëposhtme:

  1. Në shkronjën “a”, pas fjalëve “trashëgimtarët ligjorë” shtohen fjalët “në përputhje me dispozitat e Kodit Civil”.

  2. Në shkronjën “b”, pas fjalëve “i caktuar ligjërisht” shtohen fjalët “në përputhje me ligjin për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

  Neni 3

  Në nenin 10 bëhen ndryshimi dhe shtesa e mëposhtme:

  1. Fjalia e dytë dhe e tretë e pikës 2 ndryshohen si më poshtë: “Vendimi publikohet brenda 5 ditëve kalendarike në faqen zyrtare të DPT-së, në rubrikën përkatëse të vendimeve teknike, duke ruajtur konfidencialitetin e të dhënave të biznesit të tatimpaguesit. Vendimi bëhet detyrues për tatimpaguesin në datën kur ai merr njoftim për të në njërën nga format e parashikuara në Kodin e Procedurave Administrative dhe zbatohet njëlloj nga strukturat e administratës tatimore qendrore, për raste të tjera, të ngjashme.”.

  2. Pas pikës 2 shtohet pika 3 me këtë përmbajtje: “

  3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në fund të muajit korrik dhe dhjetor të çdo viti, përgatit komentarë përmbledhës të vendimeve teknike, në lidhje me mënyrën e trajtimit tatimor të rasteve specifike, duke i grupuar ato sipas natyrës së tyre. Këta komentarë përmbledhës publikohen në faqen zyrtare të DPT-së në muajin pasardhës.”.

  Neni 4

  Në nenin 16 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

  1. Pika 3 ndryshohet si më poshtë: “3. Administrata tatimore qendrore është e organizuar në drejtori dhe njësi të tjera sipas funksioneve të mëposhtme:

  a) Funksionet bazë dhe operacionale, ku bëjnë pjesë: i) shërbimi, regjistrimi dhe edukimi i tatimpaguesit; ii) menaxhimi i riskut, rimbursimi i tatimeve, kontrolli tatimor; iii) mbledhja e detyrimeve tatimore/zbatimi i masave shtrënguese; iv) hetimi tatimor; v) investigimi i brendshëm antikorrupsion, auditi i brendshëm.

  b) Funksionet mbështetëse, ku bëjnë pjesë: financa, statistikat dhe analiza, teknologjia e informacionit, shërbimi ligjor e teknik, shërbimet administrative, burimet njerëzore dhe marrëdhëniet institucionale.”

  . 2. Pika 4 shfuqizohet.

  3. Në pikën 6, fjalët “shkronja “dh” e këtij neni” zëvendësohen me fjalët “shkronja “b” e këtij neni”.

  Neni 5

  Neni 17 ndryshohet si më poshtë:

  “Neni 17 Marrëdhënia e punës për drejtorin dhe zëvendësdrejtorët e përgjithshëm të tatimeve

  1. Organ drejtues i administratës tatimore qendrore është Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve

  2. Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve emërohet, lirohet, apo shkarkohet nga detyra me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të Ministrit të Financave.

  3. Zëvendësdrejtorët e përgjithshëm të tatimeve janë nëpunës civilë dhe emërohen e lirohen në përputhje me dispozitat e legjislacionit për nëpunësin civil, sipas propozimit të Ministrit të Financave.”.

  Neni 6

  Neni 18 ndryshohet si më poshtë:

  “Neni 18 “Struktura e apelimit tatimor

  1. Drejtoria e Apelimit Tatimor, pjesë përbërëse e strukturës organike të Ministrisë së Financave, është funksion i pavarur në vendimmarrje që shqyrton dhe merr vendim ndaj ankimit administrativ tatimor për vlera deri në një shumë të përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Drejtori i Drejtorisë së Apelimit Tatimor emërohet dhe lirohet sipas dispozitave të legjislacionit për nëpunësin civil.

  2. Për shqyrtimin dhe vendimmarrjen e apelimeve tatimore, për vlera mbi shumën e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave, në Ministrinë e Financave ngrihet Komisioni për Shqyrtimin e Apelimit Tatimor, në përbërje të të cilit janë 7 anëtarë, tre përfaqësues të Ministrisë së Financave, dy përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Drejtori i Apelimit Tatimor dhe një përfaqësues i Avokaturës së Shtetit.

  3. Procedurat e funksionimit të Komisionit për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore, përfshirë përbërjen, kryesimin, sekretariatin, ndryshimin e anëtarëve dhe masën e shpërblimit të tyre, si dhe procedurat e shqyrtimit të ankimit e të vendimmarrjes dhe kufiri i vlerës objekt ankimi, vendimmarrja e të cilave bëhet nga ky komision, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

  4. Drejtoria e Apelimit Tatimor dhe Komisioni për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore për procesin e ankimit administrativ tatimor u nënshtrohen dispozitave të kreut XIII të këtij ligji.”.

  Neni 7

  Neni 19 ndryshohet si më poshtë:

  “Neni 19 Marrëdhënia e punës për personelin e administratës tatimore

  1. Marrëdhëniet e punës së nëpunësve të administratës tatimore rregullohen sipas dispozitave të legjislacionit për nëpunësin civil, përveç rasteve kur në këtë ligj parashikohet ndryshe.

  2. Marrëdhëniet e punës së punonjësve të tjerë të administratës tatimore që nuk i nënshtrohen legjislacionit për nëpunësin civil, rregullohen në bazë të dispozitave të Kodit të Punës.”.

  Neni 8

  Neni 20 ndryshohet si më poshtë:

  “Neni 20 Punësimi dhe kategoritë e punësimit

  1. Përveçse kur në këtë ligj përcaktohet ndryshe, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve merr masat për respektimin e dispozitave ligjore për procedurat e punësimit e të rekrutimit të personelit të administratës tatimore qendrore, sipas pikës 2, të nenit 19, të këtij ligji, marrëdhënia e punës e të cilëve rregullohet në përputhje me Kodin e Punës.

  2. Për kategorinë e punonjësve, sipas pikës 1, të nenit 19, të këtij ligji, procedurat e punësimit, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë të tyre kryhen në përputhje me dispozitat e ligjit për nëpunësin civil.

  3. Nivelet e pagave për çdo kategori miratohen sipas legjislacionit të fushës në fuqi.”.

  Neni 9

  Neni 22 ndryshohet si më poshtë:

  “Neni 22 Procedura disiplinore

  1.Procedurat për shkeljet dhe masat disiplinore të nëpunësve të administratës tatimore qendrore, që janë nëpunës civilë, bëhen në përputhje me ligjin për nëpunësin civil.

  2. Për punonjësit e tjerë të administratës tatimore qendrore zbatohen dispozitat e Kodit të Punës.

  3. Për zbatimin e pikës 2, të këtij neni, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve miraton një rregullore të brendshme të institucionit, në të cilën detajohen rastet e shkeljeve disiplinore, në përputhje me legjislacionin në fuqi.”.

  Neni 10

  Në nenin 23 bëhen ndryshimet dhe shtesa e mëposhtme:

  1. Në pikën 2, lidhëza “ose”, që lidh shkronjën “a” me shkronjën “b”, zëvendësohet me lidhëzën “dhe”.

  2. Në fjalinë e parë, të pikës 3, lidhëza “apo” zëvendësohet me lidhëzën “dhe”.

  3. Pas pikës 3 shtohet pika 3/1 me këtë përmbajtje: “3/1. Për qëllime të përcaktimit të fillimit të afatit për marrjen e akteve tatimore, sipas këtij ligji, në llogaritjen e afateve në përputhje me Kodin e Procedurave Administrative nuk përfshihet dita në të cilën del akti. Llogaritja e afatit fillon nga e nesërmja e ditës kur akti është marrë ose konsiderohet të jetë marrë nga tatimpaguesi.”.

  Neni 11

  Në nenin 28 bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

  1. Në fund të pikës 1 shtohet paragrafi me këtë përmbajtje: “Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, duke ruajtur të dhënat konfidenciale të tatimpaguesit, për qëllime të informimit, publikon në faqen e saj zyrtare të internetit opinionet e nxjerra prej saj, që japin qëndrime për zbatimin e legjislacionit tatimor.”. 2. Në fund të pikës 2 shtohet paragrafi me këtë përmbajtje: “Administrata tatimore publikon dhe mban të përditësuara aktet ligjore dhe nënligjore tatimore, sipas përcaktimit të bërë në udhëzimin e Ministrit të Financave.”.

  3. Pika 3 ndryshohet si më poshtë:

  “3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve publikon në faqen e saj të internetit çdo gjashtë muaj një buletin informues mbi vendimet e formës së prerë të Gjykatës Administrative të Apelit, të Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatës Kushtetuese për çështjet tatimore, me qëllim informimin e tatimpaguesve dhe në bazë të të cilave, për raste të unifikuara, reflekton rast pas rasti vendimet teknike, të cilat zbatohen për raste të tjera të ngjashme.”.

  Neni 12

  Neni 38 ndryshohet si më poshtë: 

  “Neni 38 E drejta e ankimit

  1. Tatimpaguesi gëzon të drejtën të ankohet dhe të sigurohet për një shqyrtim të pavarur administrativ të çështjeve të lidhura me të, në përputhje me kreun XIII, të këtij ligji.

  2. Tatimpaguesi gëzon të drejtën gjithashtu të ankohet në rrugë administrative, në përputhje me Kodin e Procedurave Administrative, në Drejtorinë Rajonale Tatimore ose në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, për çdo veprim apo mosveprim të punonjësve të administratës tatimore qendrore që shkelin të drejtat e tatimpaguesit.”.

  Neni 13

  Në nenin 40 bëhen këto ndryshime:

  1. Pika 2.2 ndryshohet si më poshtë: “2.2. Ministri i Financave nxjerr aktet nënligjore në zbatim të pikës 2.1, të këtij neni.”. 2. Në pikën 4.1, shkronja “ç” ndryshohet si më poshtë: “ç) të vetëpunësuarit në veprimtari, si shitës ambulant, sipas përkufizimit të dhënë në shkronjën “j”, të nenit 5, të këtij ligji.”.

  Neni 14

  Neni 41 ndryshohet si më poshtë:

  “Neni 41 Identifikimi i personave, që ushtrojnë veprimtari tregtare pa u regjistruar

  1. Kur administrata tatimore identifikon persona, të cilët ushtrojnë veprimtari ekonomikotregtare pa u regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, vendos masën e bllokimit të mallrave dhe detyron personin të regjistrohet menjëherë në Qendrën Kombëtare të Biznesit, si tatimpagues i tatimit mbi vlerën e shtuar. Masa e bllokimit hiqet pas kryerjes së regjistrimit për veprimtarinë ekonomike, duke aplikuar masat dhe dënimin, sipas shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 121, të këtij ligji. 2. Në rast se një person ushtron veprimtari në fushën e shërbimeve, i pajisur me leje /licencë/autorizim profesional, por nuk e ka regjistruar veprimtarinë në QKB, përveç sa është parashikuar në pikën 1, të këtij neni, për mallrat që disponon, administrata tatimore u propozon strukturave kompetente pezullimin e lejes /licencës/autorizimit për ushtrim veprimtarie për një periudhë gjashtëmujore.”.

   Neni 15

  Në nenin 43, pas pikës 1 shtohet pika 1/1 me këtë përmbajtje: “1/1. Në përputhje me ligjin për regjistrimin e biznesit, aplikimi për ndryshimin e selisë dhe hapja e vendeve të tjera të ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshme nga selia, në çdo rast bëhen përpara nisjes efektive të veprimtarisë në atë vend. Për hapjen e vendeve të tjera të ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshme nga selia, tatimpaguesi pajiset me një certifikatë, me numër unik identifikimi të njëjtë me atë të regjistrimit, por me numër serial të ndryshëm. Kjo certifikatë lëshohet për të identifikuar vendndodhjen e ushtrimit të veprimtarisë, kur është e ndryshme nga selia.”.

  Neni 16

  Në nenin 44 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

  1. Pika 2 ndryshohet si më poshtë: “2. Për periudhën e qëndrimit në regjistrin pasiv, tatimpaguesi nuk paraqet deklarata periodike tatimore dhe ndaj tij nuk llogariten gjoba për mosdeklarim tatimor.”.

  2. Pika 5 ndryshohet si më poshtë: “5. Kur tatimpaguesi rifillon veprimtarinë, administrata tatimore automatikisht transferon regjistrimin nga regjistri pasiv në regjistrin aktiv.”.

  Neni 17

  Në nenin 45 bëhen shtesat dhe ndryshimet e mëposhtme:

  1.Në pikën 1, pas shkronjës “c”, shtohen shkronjat “ç” dhe “d” me këtë përmbajtje: “ç) personat të cilët, sipas ligjit për falimentimin, janë shpallur të falimentuar me vendim gjykate të formës së prerë. d) personat juridike publikë, në përputhje me legjislacionin e fushës që përcakton veprimtarinë e tyre.”. 2. Pikat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 ndryshohen si më poshtë: “

  3. Qendra Kombëtare e Biznesit ose gjykata, menjëherë me marrjen e kërkesës për çregjistrim prej tatimpaguesit, njofton organin tatimor kompetent për regjistrimin e hapjes së procedurave të likuidimit ose për kërkesën për çregjistrim të personit fizik apo për aplikimin për çregjistrim të personit juridik edhe kur kemi të bëjmë me aplikimin për çregjistrim pa kryerjen e likuidimit.

  4. Organi tatimor kompetent, brenda 10 ditëve pune nga data e paraqitjes së kërkesës për çregjistrim, sipas pikës 3, të këtij neni, është i detyruar të verifikojë situatën tatimore të subjekteve dhe njofton njëkohësisht QKB-në ose gjykatën dhe subjektin. Kur organi tatimor, sipas analizës së riskut, gjykon se është e nevojshme të ushtrojë kontroll në mjedisin ku ushtron veprimtarinë subjekti, atëherë ky afat nuk mund të jetë më shumë se 30 ditë pune, përfshirë kryerjen e kontrollit.

  5. Qendra Kombëtare e Biznesit ose gjykata nuk mund të kryejë çregjistrimin, në qoftë se brenda afatit 30-ditor, të përmendur në pikën 4, të këtij neni, administrata tatimore e kundërshton me shkrim çregjistrimin. Kundërshtimi i çregjistrimit të tatimpaguesit nga administrata tatimore tregon shumën e detyrimeve tatimore të papaguara të tatimpaguesit dhe, në rastin e personit juridik, faktin se ai nuk ka paraqitur pasqyrat financiare të mbylljes së aktivitetit deri në momentin e likuidimit, ose nuk ka dorëzuar deklaratat tatimore.

  6. Nëse organi tatimor nuk i përgjigjet QKB-së ose gjykatës brenda afatit, QKB-ja ose gjykata çregjistron automatikisht subjektin dhe njofton në të njëjtën ditë organin tatimor dhe tatimpaguesin. Në rastin kur subjektet e regjistruara pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit ose gjykatës rezultojnë me detyrime tatimore, ato çregjistrohen automatikisht pasi të kenë paguar të gjitha detyrimet tatimore, përfshirë detyrimet që lindin në rastin kur çregjistrimi kryhet me likuidim. Në momentin kur subjekti paguan detyrimet tatimore, organi tatimor menjëherë njofton QKB-në ose gjykatën dhe subjektin, që subjekti nuk ka detyrime tatimore të papaguara.

  7. Në rastin kur kundërshtimi për çregjistrim nga organet tatimore është bërë si pasojë e mosdorëzimit të pasqyrave financiare ose deklaratave tatimore, atëherë, me paraqitjen e tyre, organi tatimor kompetent detyrohet të tërheqë menjëherë kundërshtimin për çregjistrim dhe Qendra Kombëtare e Biznesit kryen menjëherë çregjistrimin e tatimpaguesit.

  8. Nëse, pavarësisht nga shlyerja e detyrimit, për të cilin është kundërshtuar çregjistrimi, organi tatimor kompetent nuk ka tërhequr kundërshtimin, atëherë subjekti paraqet pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dokumentin që vërteton shlyerjen e këtyre detyrimeve tatimore. Në këtë rast, Qendra Kombëtare e Biznesit kryen menjëherë çregjistrimin e subjektit dhe njofton menjëherë organin tatimor kompetent dhe tatimpaguesin.

  9. Çregjistrimi tatimor nuk eliminon detyrimet ekzistuese tatimore dhe nuk parandalon administratën tatimore të vlerësojë ose të mbledhë detyrimet tatimore.

  10. Për çdo procedurë që organi tatimor dhe QKB-ja kryejnë, sipas këtij neni, që kur fillon procedura e çregjistrimit dhe deri në çregjistrimin përfundimtar, njoftohen në të njëjtën kohë edhe tatimpaguesit.”.

  Neni 18

  Në nenin 50, pika 1, fjalët “në përputhje me ligjin nr. 7928, datë 27.4.1995, “Për TVSH-në”, zëvendësohen me fjalët “në përputhje me ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar”.

  Neni 19

  Në nenin 52, pas pikës 3 shtohet pika 4 me këtë përmbajtje:

  “4. Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, me kërkesë të tatimpaguesit, pavarësisht nga numri i transaksioneve të kryera, lejon mospërdorimin e faturave tatimore, sipas pikës 1, të këtij neni, kur tatimpaguesi është i aftë të lëshojë fatura tatimore kompjuterike, me numër serial unik dhe të papërsëritshëm, të printuara nga sistemi i tij i regjistrimeve. Ministri i Financave përcakton me udhëzim procedurën për zbatimin e kësaj pike.”.

  Neni 20

  Në nenin 55, pika 1, pas fjalëve

  “për të cilat pagesat nuk kryhen nëpërmjet bankës” shtohen fjalët “ose institucioneve financiare të parasë elektronike, të licencuara nga Banka e Shqipërisë,”.

  Neni 21

  Në nenin 59, pas pikës 1 shtohet pika 1/1 me këtë përmbajtje:

  “1/1. Për qëllime të kësaj dispozite, nuk konsiderohet si transaksion i kryer me para në dorë pagesa për transaksionet, e cila kryhet nëpërmjet institucioneve financiare të parasë elektronike, të licencuara nga Banka e Shqipërisë, ose pagesat e kryera me kartë krediti.”.

  Neni 22

  Në nenin 65, pika 7 ndryshohet si më poshtë:

  “7. Për tatimpaguesit, persona fizikë, që kërkojnë të çregjistrohen, detyrimi për të deklaruar ndërpritet në momentin e aplikimit të tyre për çregjistrim në Qendrën Kombëtare të Biznesit, ndërsa për tatimpaguesit, persona juridikë, detyrimi për të deklaruar ndërpritet në momentin e dorëzimit të raportit përfundimtar të likuidimit /bashkimit/ndarjes në Qendrën Kombëtare të Biznesit ose gjykatë.”.

  Neni 23

  Në nenin 67, pika 2 ndryshohet si më poshtë:

  “2. Deklarata e ndryshuar prej tatimpaguesit mund të dorëzohet brenda 36 muajve nga afati i dorëzimit të deklaratës fillestare, me kushtin që kjo deklaratë të mos jetë kontrolluar më parë nga administrata tatimore. Përjashtimisht përcaktimit të paragrafit të parë të kësaj pike, një deklaratë e kontrolluar mund të ndryshohet nga tatimpaguesi në çdo rast kur ai ka për të deklaruar një detyrim tatimor më të madh se detyrimi që ka rezultuar nga kontrolli.”.

  Neni 24

  Në nenin 68, pika 4, fjala “vëren” zëvendësohet me fjalën “konstaton”.

  Neni 25

  Në nenin 69 bëhen ndryshimet dhe shtesat e mëposhtme:

  1. Në pikën 1, lidhëza “ose”, që lidh shkronjën “a” me shkronjën “b”, zëvendësohet me lidhëzën “dhe”.

  2. Në pikën 2, shkronja “d” ndryshohet si më poshtë: “d) shumën e tatimit të vlerësuar apo, sipas rastit, edhe uljen e humbjes tatimore, uljen e kredisë tatimore, kamatëvonesën, gjobat.”.

  Neni 26

  Në nenin 73, pikat 1 dhe 4, pas fjalëve “deklaratës tatimore” shtohen fjalët “fillestare ose të ndryshuar”.

  Neni 27

  Në nenin 74, pika 3 ndryshohet si më poshtë:

  “3. Tatimpaguesi mund t’i paguajë detyrimet tatimore në mënyrë elektronike, nëpërmjet bankave, institucioneve të tjera financiare ose të autorizuara, që kanë lidhur marrëveshje me administratën tatimore, për të pranuar këto pagesa.”.

  Neni 28

  Në nenin 75/1, pas pikës 1 shtohet pika 1.1 me këtë përmbajtje: “1.1. Në rastin kur tatimpaguesi, i cili ka kërkuar rimbursim, i nënshtrohet kontrollit, sipas analizës së riskut, me qëllim respektimin e afatit të rimbursimit, sipas këtij neni, afatet e përcaktuara nga nenet 83 dhe 84 nuk do të zbatohen dhe çdo afat do të jetë 5 ditë kalendarike.”.

  Neni 29

  Në nenin 76 bëhen këto shtesa:

  1. Në pikën 2, pas fjalëve “nenit 75” shtohen fjalët “dhe nenit 75/1”.

  2. Në fund të pikës 3 shtohet fjalia me këtë përmbajtje: “Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve publikon dhe përditëson në faqen zyrtare të internetit normën e interesit që aplikon për llogaritjen e kamatëvonesës.”.

  Neni 30

  Në nenin 77 bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

  1. Pika 1 ndryshohet si më poshtë:“1. Kur një rrethanë financiare pengon tatimpaguesin për të paguar nëafat detyrimet tatimore, ai mund të lejohet të lidhë në çdo kohë marrëveshje pagese me këste. Në të njëjtën kohë tatimpaguesi duhet të vërtetojë që është në kushtet e pamundësisë financiare për të paguar të plotë detyrimin tatimor, si dhe të tregojë që pavarësisht nga rrethana financiare, ai është në gjendje të përmbushë marrëveshjen.”.

  2. Pika 3 ndryshohet si më poshtë: “3 Marrëveshja e pagesës me këste bëhet me shkrim, brenda 10 ditëve kalendarike nga data e paraqitjes së kërkesës dhe nënshkruhet nga tatimpaguesi dhe drejtori i drejtorisë rajonale apo drejtuesi i njësisë së ngjashme me të. Për të nënshkruar një marrëveshje të pagesës me këste, tatimpaguesi detyrohet të paguajë menjëherë të paktën njëzet për qind të vlerës së detyrimit, për të cilin lidhet marrëveshja.”

  3. Në fund të pikës 6 shtohet fjalia me këtë përmbajtje: “Në rastin kur tatimpaguesi hyn në një marrëveshje të pagesës me këste me administratën tatimore, duke filluar nga muaji që pason muajin në të cilin marrëveshja është vendosur deri në përfundimin e afatit të marrëveshjes, me kushtin që marrëveshja të jetë përmbushur tërësisht, tatimpaguesi paguan kamatëvonesë për detyrimin tatimor, pagesa e të cilit shtyhet, por nuk llogaritet gjobë për pagesë të vonuar sipas nenit 114 të këtij ligji.”.

  4. Pas pikës 6 shtohen pikat 7 dhe 8 me këtë përmbajtje: “7. Marrëveshja për pagesë me këste mund të lidhet për detyrime tatimore të vendosura nga administrata tatimore për një vlerësim tatimor të kryer, sipas nenit 68, të këtij ligji, si dhe për detyrime tatimore të vetëdeklaruara nga tatimpaguesi. Përjashtimisht, administrata tatimore nuk hyn në një marrëveshje të pagesës me këste për detyrim tatimor të vetëdeklaruar nga tatimpaguesi, i cili është llogaritur, ose mbledhur, ose mbajtur prej tij, përfshirë kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. 8. Në rastin kur për tatimpaguesin ka filluar mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore, hiqet urdhërbllokimi i llogarive bankare të tatimpaguesit, i vendosur në përputhje me nenin 90 të këtij ligji. Në rastin kur për tatimpaguesin ka filluar mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore, në përputhje me nenin 91, të këtij ligji, pavarësisht nga lidhja e marrëveshjes së pagesës me këste, administrata tatimore, për të siguruar pagesën e detyrimit tatimor nuk heq dorë nga kjo masë. Administrata tatimore nuk mund të lidhë një marrëveshje të pagesës me këste nëse ka filluar procedurat e shitjes në ankand të pasurive të konfiskuara për efekt të atij detyrimi tatimor të pashlyer, në përputhje me nenin 96 të këtij ligji.”.

  Neni 31

  Në nenin 80, pika 4, paragrafi i dytë, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

  1. Në fjalinë e parë, shprehja “pasqyrat financiare dhe” hiqet.

  2. Në fjalinë e parë dhe të dytë, pas fjalës “audituese” shtohen fjalët “ose kompani të klasifikuara si të tilla me ligj të veçantë”.

  Neni 32

  Në nenin 81 bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

  1. Pas pikës 1 shtohet pika 1/1 me këtë përmbajtje: “1/1. Njoftimi i kontrollit tatimor i dërgohet tatimpaguesit të paktën 30 ditë kalendarike përpara datës së fillimit të kontrollit tatimor të shkruar në njoftim, përveç kur kontrolli kryhet si rezultat i kërkesës së tatimpaguesit për rimbursim tatimor. Në rastin e kryerjes së vizitave fiskale, të cilat janë kontrolle të shkurtra të kryera gjatë një periudhe të shkurtër kohore për të verifikuar saktësinë e deklaratave e të pagesave, si rregull vetëm për një periudhë të caktuar tatimore dhe vetëm për një lloj tatimi, njoftimi i vizitës fiskale i dërgohet tatimpaguesit të paktën 10 ditë kalendarike përpara datës së fillimit të vizitës fiskale.”.

  2. Në pikën 2, shkronja “f” ndryshohet si më poshtë: “f) datën dhe orën kur fillon dhe kur përfundon kontrolli tatimor. Kohëzgjatja e nevojshme e kontrollit përcaktohet nga të dhënat e analizës së riskut.”. 3. Në fund të pikës 2 shtohet paragrafi me këtë përmbajtje: “Afati për kryerjen e kontrollit, i përcaktuar në përputhje me shkronjën “f”, mund të zgjatet pas miratimit nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, por jo më shumë se 15 ditë pune.”.

  4. Pas pikës 2 shtohen pikat 3, 4, 5 dhe 6 me këtë përmbajtje: “3. Me njoftimin e kontrollit tatimor, tatimpaguesit i jepet mundësia të deklarojë çdo të dhënë për transaksione të padeklaruara, për të cilat nuk është paguar tatim. Ky deklarim kryhet në Drejtorinë Rajonale Tatimore, nëpërmjet një formulari-pyetësor që i vihet në dispozicion së bashku me njoftimin për kontroll, brenda 30 ditëve kalendarike, por përpara fillimit të kontrollit tatimor. 4. Tatimpaguesi deklaron dhe paguan menjëherë tatimin ose kontributin përkatës së bashku me kamatëvonesën, të llogaritur në përputhje me nenin 76 të këtij ligji. 5. Për detyrimin tatimor të deklaruar përpara fillimit të kontrollit tatimor sipas pikës 3, të këtij neni, aplikohet dënim administrativ në masën 50 për qind të tatimit ose kontributit.Nëse dënimi i aplikuar sipas kësaj dispozite është më i madh se dënimi që aplikohet për shkeljen sipas dispozitës përkatëse të kreut XIV, të ligjit, atëherë aplikohet dënimi më i ulët. 6. Nëse tatimpaguesi nuk deklaron sipas pikës 3, të këtij neni, përpara fillimit të kontrollit prezumohet që nuk ka për të deklaruar dhe për çdo detyrim tatimor apo shkelje të konstatuar gjatë kontrollit aplikohen dënimet administrative sipas këtij ligji.”.

  Neni 33

  Në nenin 83, pika 3 ndryshohet si më poshtë:

  “3. Raporti i kontrollit miratohet nga struktura përkatëse e Drejtorisë Rajonale Tatimore, përfshirë përgjegjësin e sektorit, drejtorin e kontrollit, si dhe drejtorin e drejtorisë rajonale. Një kopje e raportit të kontrollit i dërgohet me postë tatimpaguesit.”.

  Neni 34

  Në nenin 85, pas pikës 2 shtohet pika 3 me këtë përmbajtje:

  “3. Vendimi i miratimit të rikontrollit nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, në të cilin janë shprehur qartë arsyet e rikontrollit, i vihet në dispozicion tatimpaguesit së bashku me njoftimin e kontrollit tatimor.”.

  Neni 35

  Në nenin 88, pas pikës 3 shohet pika 4 me këtë përmbajtje:

  “4. Administrata tatimore, pasi ka ezauruar procedurat e mbledhjes me forcë të detyrimit tatimor të papaguar, sipas këtij kreu, mund të mbledhë detyrimin tatimor të mbetur të papaguar edhe nëpërmjet një personi juridik publik, i cili përfiton komision mbi shumën e mbledhur, në masën e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.”.

  Neni 36

  Neni 104 ndryshohet si më poshtë:

  “Neni 104 Fillimi i procedurës së falimentimit Fillimi i procedurës së falimentimit në gjykatë nga administrata tatimore bëhet në përputhje me ligjin për falimentimin.”.

  Neni 37

  Në nenin 105, pas pikës 5 shtohet pika 6 me këtë përmbajtje:

  “6. Drejtori i Drejtorisë së Hetimit Tatimor, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, dhe drejtorët e hetimit tatimor në drejtoritë rajonale tatimore emërohen nga Ministri i Financave.”.

  Neni 38

  Në nenin 105/2 bëhen ndryshimet dhe shtesat e mëposhtme:

  1. Titulli i nenit ndryshohet si më poshtë: “Struktura, kompetencat dhe funksionet e Avokatit të Tatimpaguesve”

  2. Në pikën 2, pas shkronjës “ë” shtohen shkronjat “f” dhe “g” me këtë përmbajtje: “f) nxjerr rekomandime me karakter të përgjithshëm në lidhje me çështjet e identifikuara gjatë ushtrimit të funksioneve të tij dhe i përdor ato si bazë për të bërë propozime për ndryshimin e legjislacionit përkatës; g) nxjerr rekomandime me shkrim drejtuar Drejtorisë së Apelimit Tatimor ose Komisionit për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore dhe/ose i paraqet këto rekomandime në seancat dëgjimore administrative të mbajtura nga Drejtoria e Apelimit Tatimor ose Komisioni për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore.”.

  3. Pas pikës 3 shtohen pikat 3/1 dhe 3/2 me këtë përmbajtje:

  “3/1. Avokati i Tatimpaguesve gëzon të drejtën e njohjes dhe marrjes me shkrim nga strukturat e administratës tatimore të çdo informacioni të përgjithshëm apo të veçantë për një tatimpagues apo një grup tatimpaguesish, në çdo fazë të procesit administrativ. Ai mund të kërkojë informacion pranë çdo strukture të administratës tatimore, përfshirë Drejtorinë e Hetimit Tatimor, për aq sa nuk cenohen interesat e hetimit tatimor, siç përcaktohet në dispozitat ligjore në fuqi për këtë qëllim. Avokati i Tatimpaguesve gëzon të drejtën e njohjes dhe marrjes se informacionit edhe nga strukturat përkatëse të shqyrtimit administrativ tatimor në Ministrinë e Financave.

  3/2. Avokati i Tatimpaguesve, në bazë të kërkesës se tatimpaguesit, ka të drejtë t’i rekomandojë Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve nxjerrjen e vendimeve teknike, në përputhje me përcaktimet e nenit 10 të këtij ligji. Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve në çdo rast i kthen përgjigje të arsyetuar Avokatit të Tatimpaguesve, për marrjen parasysh ose jo të rekomandimit brenda një afati 30-ditor.”.

  4. Pikat 5, 6 dhe 8 ndryshohen si më poshtë: “5. Avokati i Tatimpaguesit emërohet sipas dispozitave të legjislacionit për nëpunësin civil dhe është strukturë e pavarur në vendimmarrje, në përbërje të Ministrisë së Financave. 6. Kompetencat, detyrat funksionale dhe mënyra e bashkëpunimit të Avokatit të Tatimpaguesve me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe me palët e treta përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 8. Manuali i Avokatit të Tatimpaguesve, i cili përmban procedura të hollësishme për mbledhjen e informacionit, evidentimin dhe shqyrtimin e ankesave të tatimpaguesve, zgjedhjen dhe trajtimin e ankesave e të shqetësimeve të tatimpaguesve dhe procedurat e raportimit, si dhe rregullat për përgjithësimin e gjetjeve individuale, mbylljen e shqyrtimeve, kohën brenda të cilës do të shqyrtohen ankesat, si dhe treguesit e matjes së performancës miratohet nëpërmjet një udhëzimi të Ministrit të Financave.”.

  Neni 39

  Në nenin 106, në fund të pikës 1, shtohen fjalët “në përputhje me Kodin e Procedurave Administrative, përveçse kur në këtë ligj përcaktohet ndryshe”.

  Neni 40

  Në nenin 108 bëhen ndryshimet dhe shtesa e mëposhtme:

  1. Kudo në këtë nen, pas emërtimit “Drejtoria e Apelimit Tatimor” shtohet “ose Komisioni për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore”.

  2. Pika 5 ndryshohet si më poshtë: “5. Barra e provës për të vërtetuar se një vlerësim tatimor ose vendim është i pasaktë ushtrohet në përputhje me Kodin e Procedurave Administrative.”.

  3. Në pikën 6, fjalët “në përputhje me nenin 108, të Kodit të Procedurave Administrative” zëvendësohen me fjalët “në përputhje me nenin 100 të Kodit të Procedurave Administrative”.

  4. Pas pikës 6 shtohet pika 7 me këtë përmbajtje: “7. Komisioni për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore ka për kompetencë të shqyrtojë dhe të marrë vendim për ankimin tatimor që ka për objekt detyrimin tatimor, sipas vlerës së përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.”.

  Neni 41

  Në nenin 109 bëhen këto ndryshime:

  1.Titulli i nenit ndryshohet nga “Vendimi i drejtorisë” në “Vendimi për ankimin administrativ tatimor dhe e drejta e ankimit”.

  2. Kudo në nen, pas emërtimit “Drejtoria e Apelimit Tatimor” shtohen fjalët “ose Komisioni për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore”.

  3. Pika 3 ndryshohet si më poshtë: “3. Vendimi i Drejtorisë së Apelimit Tatimor ose i Komisionit për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore është i detyrueshëm për zbatim nga organi i administratës tatimore që ka bërë vlerësimin tatimor dhe nuk apelohet prej tij.”.

  4. Në pikën 4, fjalia e dytë ndryshohet si më poshtë: “Drejtoria e Apelimit Tatimor merr masa për publikimin në website të qëndrimeve të mbajtura në vendimet e marra prej saj.”.

  Neni 42

  Në nenin 110 bëhen këto ndryshime:

  1. Kudo në nen, pas emërtimit “Drejtoria/së e/së Apelimit Tatimor” shtohen fjalët “ose Komisioni/t për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore”.

  2. Në pikën 1, fjalët “dhe administrata tatimore e pranon vendimin” shfuqizohen.

  3. Pika 2 ndryshohet si më poshtë: “2. Nëse Drejtoria e Apelimit Tatimor ose Komisioni për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore lë në fuqi vendimin e administratës tatimore dhe tatimpaguesi e pranon vendimin, çdo detyrim tatimor, që përfshin tatimin, në rastin kur nuk është paguar, por është vendosur garanci, kamatëvonesë dhe çdo gjobë e llogaritur, paguhen nga tatimpaguesi, brenda 30 ditëve kalendarike nga data kur vendimi për ankimin është marrë ose vlerësohet të jetë marrë.”.

  4. Pika 3 shfuqizohet.

  Neni 43

  Neni 113 ndryshohet si më poshtë:

   “Neni 113 Mosdeklarimi në afat Tatimpaguesi, i cili nuk dorëzon në afatin e përcaktuar sipas ligjit përkatës deklaratën tatimore, për të cilën detyrohet sipas ligjit të deklarojë, dënohet me gjobë për çdo deklaratë tatimore të padorëzuar në afat, si më poshtë: a) 10 000 lekë për tatimpaguesit e tatimit mbi fitimin; b) 5 000 lekë për tatimpaguesit e tjerë.”.

  Neni 44

  Në nenin 114, pika 2, fjalia e dytë ndryshohet si më poshtë:

  “Shumë e papaguar e detyrimit tatimor është diferenca ndërmjet shumës së saktë të rimbursueshme dhe shumës së rimbursimit të marrë në datën e caktuar.”.

  Neni 45

  Neni 114/1 ndryshohet si më poshtë:

  “Neni 114/1 Mospagimi në afat i kësteve paraprake të tatimit mbi fitimin ose kësteve paraprake të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, përkatësisht sipas nenit 30, të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, dhe nenit 15, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, dënohet me gjobë, në masën 10 për qind të shumës së këstit për t’u paguar.”.

  Neni 46

  Në nenin 115, pika 2, fjalia e dytë shfuqizohet.

  Neni 47

  Neni 117 ndryshohet si më poshtë:

  “Neni 117 Dënimet për agjentët e mbajtjes së tatimit në burim, agjentët e taksave dhe agjentët e tarifave Agjenti i mbajtjes së tatimit, agjenti i taksave apo ai i tarifave detyrohen të paguajnë gjobë, në masën e mëposhtme:

  a) Gjobë në masën 0,06 për qind të shumës së plotë të tatimit, taksës apo tarifës, në rast se e ka mbajtur, llogaritur dhe deklaruar tatimin në burim apo tatimin, taksën ose tarifën, por nuk e ka transferuar atë në Buxhetin e Shtetit. Ky dënim aplikohet për çdo ditë, gjatë së cilës pagesa nuk është kryer, por jo për një periudhë më të gjatë se 365 ditë kalendarike.

  b) Gjobë në masën 50 për qind të shumës së plotë të tatimit, taksës apo tarifës në rast se nuk mban tatimin në burim apo tatimin apo nuk mbledh taksën ose tarifën;

  c) Gjobë në masën 100 për qind të shumës së plotë të tatimit, taksës apo tarifës nëse mban dhe nuk deklaron e paguan tatimin në burim apo tatimin, taksën ose tarifën e mbledhur.”.

  Neni 48

  Neni 119 ndryshohet si më poshtë:

  “Neni 119 Mosdeklarimi i punonjësve dhe fshehja e pagës

  1. Nëse nga verifikimi dhe kontrolli në vendndodhjen e biznesit rezulton se tatimpaguesi nuk ka deklaruar në organin tatimor çdo të punësuar rishtazi, të paktën një ditë kalendarike përpara fillimit të punës, përveç detyrimit për pagimin e shumës së detyrimeve tatimore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, të llogaritura nga data e konstatimit, dënohet me gjobë për çdo punonjës të padeklaruar:

  a) tatimpaguesit e regjistruar si subjekte të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatimit mbi fitimin, me gjobë prej 200 000 (dyqind mijë) lekësh;

  b)tatimpaguesit e tjerë, me gjobë prej 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekësh. Kjo gjobë nuk aplikohet në rastin kur nga verifikimi dhe kontrolli në vendndodhjen e aktivitetit të personit fizik të vetëpunësuar, evidentohen persona mbi 16 vjeç, të cilët kategorizohen si persona të papaguar të familjes. Në këtë rast, pas konstatimit, tatimpaguesit përkatës i lihet kohë deri në 5 ditë kalendarike që të vërtetojë pranë organit tatimor se personi i evidentuar në vendin e aktivitetit është person i papaguar i familjes ose që bashkëjeton ligjërisht me të vetëpunësuarin, sipas kuptimit në Kodin Civil.

  2. Nëse nga verifikimi dhe kontrolli rezulton se tatimpaguesi ka fshehur dhe nuk ka deklaruar pagën e saktë të përfituar nga punëmarrësi, si rezultat i marrëdhënies së punësimit, tatimpaguesi-punëdhënës, përveç detyrimit për pagimin e shumës së detyrimit tatimor dhe kontributit të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, të llogaritur për gjithë periudhën që provohet se është kryer shkelja, dënohet me gjobë në masën 100 për qind të detyrimit dhe kontributit të llogaritur.”.

  Neni 49

  Neni 120 ndryshohet si më poshtë:

  “Neni 120 Pagesat ose arkëtimet me para në dorë mbi 150 000 lekë Tatimpaguesit, persona fizikë apo juridikë, tregtarë, që kryejnë ndërmjet tyre transaksione shitjeje apo blerjeje me para në dorë, jo në përputhje me përcaktimin e pikës 1, të nenit 59, të këtij ligji, dënohen me gjobë në masën 10 për qind të vlerës së secilit transaksion.”.

  Neni 50

  Në nenin 121 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

  1. Pika 1 ndryshohet si më poshtë: “1. Për tatimpaguesin që mban në ruajtje, përdor ose transporton mallra të pashoqëruara me dokumente tatimore, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, aplikohen masat dhe dënimet si më poshtë:

  a) Tatimpaguesit të tatimit të thjeshtuar të fitimit, që nuk është i regjistruar për TVSH-në, menjëherë në momentin e konstatimit i ndryshohet përgjegjësia tatimore duke kaluar si tatimpagues i TVSH-së. Për qëllim të konstatimit të mosdokumentimit të mallit detyrohet të lëshojë faturë, sipas nenit 53, të këtij ligji, me qëllim dokumentimin e mallit dhe aplikohet dënim, sipas pikës 1, të nenit 124, të këtij ligji.

  b) Tatimpaguesi i regjistruar për TVSH-në detyrohet të dokumentojë mallin duke lëshuar faturë tatimore, sipas nenit 53, të këtij ligji. Për qëllim të konstatimit të mosdokumentimit të mallit i kryhet rivlerësim i shitjeve në të njëjtën vlerë me vlerën e tregut të mallit të padokumentuar dhe aplikohet dënim, sipas pikës 1, të nenit 124, të këtij ligji.”.

  2. Pika 2 shfuqizohet.

  3. Në pikën 3, fjalia e parë ndryshohet si më poshtë: “Personi i identifikuar i paregjistruar, në kuptim të nenit 41, të këtij ligji, për sasinë e mallit që mban në ruajtje, përdor ose transporton, dënohet sipas shkronjës “b”, të pikës 1, të këtij neni.”.

  Neni 51

  Në nenin 122 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

  1. Në pikën 1, fjalia e parë ndryshohet si më poshtë: “1. Tatimpaguesi, person juridik ose fizik, tregtar, i cili detyrohet të përdorë pajisjen fiskale ose sistemet e monitorimit të qarkullimit, në përputhje me përcaktimet e këtij ligji, dënohet në rast se:”.

  2. Në pikën 1, shkronja “a”, nënndarja “ii” ndryshohet si më poshtë: “ii) nëse pas verifikimit të parë, sipas nënndarjes “i”, të këtij neni, konstatohet se tatimpaguesi vazhdon të mos e instalojë pajisjen fiskale për regjistrimin e pagesave me para në dorë ose sistemin e monitorimit të qarkullimit, merret masa e bllokimit të veprimtarisë në vendin ku është konstatuar shkelja për 15 ditë kalendarike. Nëse tatimpaguesi, brenda këtij afati, nuk instalon pajisjen fiskale në vendin ku është konstatuar shkelja, masa e bllokimit shtyhet deri në instalimin e pajisjes fiskale. Në rastin kur situata nuk është rregulluar brenda 15 ditëve, tatimpaguesit i publikohen emri, NIPT-i dhe emri i përfaqësuesit të biznesit, në faqen zyrtare të internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.”.

  3.Në pikën 1, shkronjat “b”, “c”, “ç” dhe “d” ndryshohen si më poshtë:

  “b) nuk lëshon kupon tatimor për të dokumentuar qarkullimin e realizuar të mallrave apo të shërbimeve për: i) konstatimin (verifikimin) e kryer, me gjobë në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë dhe përveç masës së gjobës për tatimpaguesit e regjistruar për TVSH-në bëhet vlerësim tatimor për tre muajt e fundit, duke përdorur metodat alternative, të parashikuara në nenet 71 dhe 72 të këtij ligji; ii) konstatimin (verifikimin) tjetër pas konstatimit të parë, sipas nënndarjes “i”, të kësaj shkronje, nëse tatimpaguesi vazhdon të mos e lëshojë kuponin tatimor për të dokumentuar qarkullimin e realizuar të mallrave apo të shërbimeve, përveç aplikimit të dënimit si në nënndarjen “i”, dhe në këtë rast merret masa e bllokimit të veprimtarisë në vendin ku është konstatuar shkelja për 30 ditë kalendarike;iii) çdo konstatim të përsëritur të moslëshimit të kuponit tatimor, pas dy konstatimeve të sipërpërmendura, përveç aplikimit të dënimit, si në nënndarjen “i”, konsiderohet evazion tatimor sipas pikës 2, të nenit 116, të këtij ligji. Gjithashtu, publikohen emri i tatimpaguesit, NIPT-i dhe emri i përfaqësuesit të biznesit në faqen zyrtare të internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve;

  c) lëshon një kupon tatimor/dëftesë tatimore /biletë, me vlerë të parashtypur, që nuk përmban elementet e përcaktuara në këtë ligj dhe në aktet nënligjore, për kuponin tatimor/dëftesën tatimore/biletën me vlerë të parashtypur, me gjobë, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë;

  ç) lëshon kupon tatimor/dëftesë tatimore, ku ka shënuar një vlerë të ndryshme nga vlera e furnizimit ose e çmimit të afishuar, me gjobë në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë;

  d) nuk afishon në një vend të dukshëm një poster që tregon detyrimin e blerësit të mallrave apo të përfituesit të shërbimit për të kërkuar kupon tatimor, si dhe të drejtën e blerësit për të mos paguar për mallrat dhe shërbimet e blera në zbatim të pikës 3, të nenit 46, të këtij ligji, me gjobë në masën 50000 (pesëdhjetë mijë) lekë, për secilën nga kërkesat në këtë paragraf;”. 4. Në pikën 1, shkronja “e” shfuqizohet

  Neni 52

  Në nenin 124 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

  1. Pika 1 ndryshohet si më poshtë: “1. Moslëshimi i faturës tatimore, dëftesës tatimore apo і faturës tatimore me TVSH dënohet me gjobë të barabartë me 100 për qind të tatimit të padeklaruar, si rezultat i moslëshimit të faturës, përveç tatimit dhe kamatëvonesave që llogariten dhe paguhen në përputhje me dispozitat e këtij ligji apo të ligjeve specifike tatimore.”.

  2. Pika 2 ndryshohet si më poshtë: “2. Për tatimpaguesit që kryejnë shkelje të përsëritur të moslëshimit të faturës, përveçse aplikohet dënimi me gjobë të barabartë me 100 për qind të tatimit të padeklaruar, sipas pikës 1, të këtij neni, gjithashtu ndërmerren masat e mëposhtme:

  a) Tatimpaguesi, që nuk është i regjistruar për TVSH-në, në momentin kur konstatohet shkelja e përsëritur, sipas këtij neni, regjistrohet për TVSHnë

  b) Tatimpaguesi i regjistruar për TVSH-në dhe tatimin e thjeshtuar të fitimit, në momentin kur konstatohet shkelja e përsëritur, sipas këtij neni, regjistrohet për tatimin mbi fitimin.

  c) Tatimpaguesi i tatimit mbi fitimin përfshihet menjëherë në listën e subjekteve me risk për efekt të analizës së riskut. Në rastet kur moslëshimi i faturës tatimore, dëftesës tatimore apo і faturës tatimore me TVSH është shkelje e përsëritur e më shumë se 2 herë, atëherë përveç sa përcaktohet në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, zbatohen edhe dispozitat e neneve 116 dhe 131 të këtij ligji.”.

  Neni 53

  Neni 128/3 ndryshohet si më poshtë:

  “Neni 128/3 Dënimet për certifikimin e deklaratave tatimore nga audituesit Në rast se nga kontrolli i bërë nga administrata tatimore tek tatimpaguesit, deklaratat tatimore të të cilëve janë certifikuar nga kompanitë certifikuese, sipas pikës 4, të nenit 80, të këtij ligji, se janë në përputhje me legjislacionin fiskal, rezulton detyrim tatimor, kompania certifikuese dënohet me një gjobë, në masën 50 për qind të detyrimit tatimor të ngarkuar tatimpaguesit.”.

  Neni 54

  Neni 130 ndryshohet si më poshtë:

  “Neni 130 Mosafishimi i çmimeve të shitjes Mosafishimi i çmimeve të shitjes së mallrave apo shërbimeve dënohet me gjobë me 100 000 (njëqind mijë) lekë për tatimpaguesit e tatimit mbi fitimin dhe 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për tatimpaguesit e tjerë. Ministri i Financave përcakton me udhëzim rastet kur për natyrën e aktivitetit përmbushja e detyrimit për afishimin e çmimeve të shërbimeve nuk mund të ushtrohet.”.

  Neni 55

  Në nenin 131, pika 4 shfuqizohet.

  Neni 56

  Në nenin 133, pas pikës 3 shtohet pika 4 me këtë përmbajtje:

  “4. Numërtimi i konstatimeve për zbatimin e penaliteteve të përcaktuara në nenin 122, të këtij ligji, fillon të zbatohet me hyrjen në fuqi të këtij ligji.”.

  Neni 57

  Kudo në ligj, emërtimi “Qendra Kombëtare e Regjistrimit” zëvendësohet me emërtimin “Qendra Kombëtare e Biznesit” dhe shkurtimi “QKR” zëvendësohet me shkurtimin “QKB”.

  Neni 58

  Dispozita kalimtare

  1. Drejtoria e Apelimit Tatimor kryen funksionet si strukturë e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve deri në datën 1 janar 2017. Procedurat për ankimet administrative tatimore në proces përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave.

  2. Drejtoria e Apelimit Tatimor shqyrton dhe merr vendim për të gjitha ankimet administrative tatimore, pavarësisht nga vlera e detyrimeve të apeluara, deri me hyrjen në fuqi të vendimit të Këshillit të Ministrave për përbërjen dhe procedurat e funksionimit të Komisionit për Shqyrtimin e Apelimit Tatimor.

  Neni 59

  Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare, përveç neneve 4, 6 dhe 38, të këtij ligji, të cilat hyjnë në fuqi në datën 1 janar 2017 .

  Miratuar në datën 3.11.2016 Shpallur me dekretin nr. 9846, datë 14.11.2016,

  të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani

  Read more

  LIGJ Nr. 111/2016 “PËR SIGURIMET SHOQËRORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

  LIGJ Nr. 111/2016 PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 7703, DATË 11.5.1993, “PËR SIGURIMET SHOQËRORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

  Në mbështetje të neneve 78, pika 1, dhe 83,të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

  KUVENDI

  I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

  VENDOSI:

  Në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, bëhen ndryshimet si më poshtë:

  Neni 1

  Në nenin 84, pika 2 ndryshohet me si më poshtë: “2. Kërkesat, së bashku me dokumentet e përcaktuara në rregulloren e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, paraqiten dhe administrohen në sportelet e shërbimit, në ato bashki ku ndodhet vendbanimi i përhershëm i personit, sipas procedurave të parashikuara në legjislacionin që rregullon mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel.”.

  Neni 2

  Në nenin 86, pika 1, pas fjalisë së parë shtohet fjalia me këtë përmbajtje: “Ankimi, në këto raste, depozitohet pranë sporteleve të shërbimit, në përputhje me legjislacionin që rregullon mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel.”.

  Neni 3

  Hyrja në fuqi Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

  Miratuar në datën 3.11.2016

  Shpallur me dekretin nr. 9845, datë 14.11.2016, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani

  Read more

  Anëtarësia në dhomë është e detyrueshme për personat juridike

  Miratimi në seancën plenare të datës 29.9.2016 , Anëtarësimi i detyrueshme në dhomë për personat juridike. Me ndryshimin e nenit 6 janë si më poshtë vijon.

  PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9640, DATË 9.11.2006, “PËR DHOMAT E TREGTISË DHE INDUSTRISË”, TË NDRYSHUAR

  Neni 1

  Neni 6 ndryshohet, si më poshtë vijon:

  “Neni 6

  Anëtarësia

  Anëtarësia në dhomë është e detyrueshme për personat juridike dhe vullnetare për personat fizikë, të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit (QKR). Anëtarët e dhomës paguajnë kuotën vjetore të anëtarësisë brenda datës 31 mars të çdo viti. Masa dhe procedurat e vjeljes së kuotës përcaktohen nga Asambleja e 2 Bashkimit të Dhomave. Dhomat transferojnë pranë Bashkimit të Dhomave kuotën e anëtarësimit në masën 30% të fondeve të mbledhura nga kuotizacioni vjetor i anëtarësisë.”.

  Read more

  URDHËR Nr. 78, datë 12.7.2016

  URDHËR Nr. 78, datë 12.7.2016 PËR SHPALLJEN E NDRYSHIMIT TË STANDARDIT KOMBËTAR TË KONTABILITETIT NR. 15, “PËR KONTABILITETIN DHE RAPORTIMIN FINANCIAR TË MIKRONJËSIVE EKONOMIKE”, TË PËRMIRËSUAR. Kliko..

   

  Read more

  UDHËZIM Nr. 13, datë 17.5.2016 (TVSH)

  UDHËZIM Nr. 13, datë 17.5.2016

  PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 6, DATË 30.1.2015,

  “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR

   

   

  Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në zbatim të nenit 159, paragrafi 2, të ligjit nr. 92/2014, datë 24.7.2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”,

  Ministri i Financave UDHËZON

  : Në udhëzimin nr. 6, datë 30.1.2015, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, bëhet ndryshimi i mëposhtëm:

  “Neni 41, “Përjashtimi nga TVSH-ja i shërbimeve financiare”, ndryshon me këtë përmbajtje:

  1. Bazuar në nenin 53, shkronjat “b”, “c”, “ç”, “d”, “dh” të ligjit, përjashtohen nga TVSH-ja transaksionet financiare të parashikuara dhe të shprehura në mënyrë të qartë dhe shteruese në këto dispozita, pavarësisht nëse këto transaksione kryhen nga një institucion financiar, ose jo. Çdo transaksion tjetër që nuk është i shprehur në nenin 53 të ligjit, pavarësisht nëse është furnizuar nga një bankë ose institucion financiar apo është furnizuar për një bankë ose institucion financiar, nuk përjashtohet nga TVSH-ja.

  Përjashtimi nga TVSH-ja zbatohet kur transaksioni i kryer është njëri nga shërbimet e parashikuara në këtë dispozitë. Aplikimi i përjashtimit lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me natyrën e shërbimit dhe jo me entitetin ose subjektin që ofron shërbimin dhe as personin që merr shërbimin. Identiteti i palëve është i parëndësishëm. Mënyra e ofrimit të shërbimit në mënyrë elektronike, manuale apo automatike, gjithashtu, është e parëndësishme në aplikimin ose jo të përjashtimit.

  Shembull 1. Një klient paraqitet pranë një banke për të marrë një kredi. Dhënia dhe negocimi i kredisë edhe menaxhimi i saj janë operacione të përjashtuara nga TVSH-ja, kur furnizohen nga kredidhënësi. Klienti paraqet një dosje jo shumë të mirë dhe banka refuzon kredinë ose i jep një kredi jo të favorshme. Një person i tatueshëm, i cili kryen veprimtari si negociues, merr përsipër të kryejë këtë shërbim për klientin pranë bankës. Ky person mund të jetë individ ose agjenci. Shërbimi i kryer nga negociuesi për klientin nuk është shërbim i përjashtuar nga TVSH-ja, por i tatueshëm me TVSH. Shërbimi i negocimit përjashtohet nga TVSH-ja kur kryhet (furnizohet) nga kredidhënësi, që në këtë rast është banka. Edhe në rastin kur komisioni i ndërmjetësimit i faturohet bankës prej personit të tatueshëm ai është i tatueshëm me TVSH.

  Shembull 2. Një bankë jep me qira bankomatin për përdorim një banke tjetër. Ky operacion nuk është i përjashtuar nga TVSH-ja edhe pse kryhet nga banka, pasi nuk është në listën e furnizimeve të përjashtuara në këtë dispozitë. Mirëmbajtja e bankomatit, gjithashtu, apo e sistemit të IT të bankës nuk janë shërbime të përjashtuara nga TVSH, për sa nuk janë shërbime financiare të listuara në nenin 53 të ligjit. Këto shërbime kryhen nga persona të tatueshëm të TVSH-së dhe u nënshtrohen rregullave të përgjithshme për aplikimin e TVSH-së sipas vendit të furnizimit.

  Shembull 3. Një kompani e njohur e programeve kompjuterike prodhon një program specifik bankar sipas porosisë së një banke. Sistemi do të përdoret për sistemin e pagesave të bankës. Në këtë rast kemi të bëjmë me një furnizim shërbimi siç është shitja e software-it për bankën nga shoqëria e programeve kompjuterike. Ky shërbim është i tatueshëm me TVSH, për sa furnizimi i software-ve të çdo lloji nuk është një furnizim i përjashtuar nga TVSH-ja sipas ligjit. Përjashtimi nga TVSH-ja në parim përcaktohet për furnizimin e shërbimit dhe jo për klientin që e përfiton shërbimin. Janë të përjashtuara nga TVSH-ja shërbimet financiare të mëposhtme: – Dhënia, negocimi, menaxhimi i kredive nga ana e vetë kredidhënësit.

  Shembull 4. Vlerësimi i pasurisë si garanci për kredinë, i kryer nga një vlerësues pasurie është shërbim i tatueshëm me TVSH. – Negocimi ose marrëveshje të ngjashme për garantimin e kredive, ose çdo garanci që ka lidhje me paratë, ose menaxhimi i garancive të kredive, kur kryhen nga kredidhënësi;

  Shembull 5. Me qëllim menaxhimin e garancisë së kredisë, një bankë i kërkon informacion institucioneve që merren me regjistrimin e pronave për të verifikuar disa prona të luajtshme ose të paluajtshme nëse kanë ose jo barrë hipotekore ose barrë siguruese, për disa klientë që kanë aplikuar për kredi në bankë. E njëjta gjë kur banka u kërkon të vendosin barrë mbi pronën për kredinë. Këto institucione, persona të tatueshëm, i furnizojnë bankës një shërbim për verifikimin dhe informacionin e dhënë të kërkuar nga banka ose për shërbimin e vendosjes së barrës apo hipotekës. Këto shërbime nuk janë shërbime financiare në kuptim të nenit 53 të ligjit, pavarësisht nëse kryhen për një institucion financiar, Banka nga ana e saj kur i faturon shërbimin klientit në përfundim të negocimit për kredinë (përfshin në shërbimin për klientin gjithë vlerën e shërbimeve që lidhen me kredinë) ia faturon si shërbim të përjashtuar nga TVSH-ja sipas nenit 53, pika “c”, të ligjit. – Transaksionet përfshirë negocimin lidhur me veprimet e këmbimit, depozitat, llogaritë rrjedhëse, furnizimin e likuiditeteve nëpërmjet pagesave, transfertave, huadhënia, çeqet dhe instrumentet e tjera të negociueshme; – Transaksionet përfshirë negocimin lidhur me valutën, kartëmonedhat apo monedhat e përdorura si mjete ligjore pagese; – Transaksionet përfshirë negocimin në aksione, kuota, pjesë në shoqëri apo shoqata, në obligacione e tituj të tjerë, përveç titujve për mallrat dhe të drejtat ose titujt mbi pasurinë e paluajtshme që përcaktohen në nenin 8, të ligjit;

  Shembull 6. Shoqëria “Invest” merr përsipër sipas një kontrate shërbimi ti sigurojë dhe ofrojë klientit të saj i cili menaxhon një fond investimi të dhënat e kërkuara në lidhje me fondin e investimit. Gjithashtu, ajo proceson, verifikon formularët e investitorëve potencialë, duke siguruar që ato të jenë përpiluar, deklaruar dhe paguar korrekt. Këto shërbime shoqëria i kryen kundrejt pagesës. A duhet të konsiderohet shërbimi i ofruar nga shoqëria “Invest” si një transaksion i lidhur me transferimin ose negocimin e titujve/letrave me vlerë? Këto shërbime janë shërbime me natyrë administrative mbështetëse dhe si të tilla, shërbimet administrative mbështetëse që nuk shkaktojnë një ndryshim të pozicionit financiar dhe ligjor të palëve, nuk janë shërbime të përjashtuara.

  Gjithashtu, shërbimet për “menaxhimin dhe ruajtjen e titujve” përjashtohen shprehimisht nga aplikimi i përjashtimit të TVSH-së sipas pikës “dh” të nenit 53 të ligjit.

  – Përjashtohet, gjithashtu, bazuar në nenin 152 të ligjit furnizimi dhe importimi i arit për investim.

  1. Bazuar në nenin 53 të ligjit, përjashtimi nga TVSH-ja nuk aplikohet për transaksionet e mëposhtme: – Shërbimi i mbledhjes së borxhit

  Shembull 7. Një bankë ka dhënë kredi e cila nuk është shlyer. Banka kryen veprime për mbledhjen e borxhit të saj duke bllokuar në llogarinë e klientit shumën e kredisë së pashlyer dhe një komision shtesë (e ngjashme me veprimtarinë përmbaruese). Komisioni që banka përfiton nga llogaria e klientit në këtë rast është pagesë për mbledhjen e borxhit e cila është e tatueshme me TVSH.

  – Transaksionet përfshirë negocimin për monedhat dhe kartëmonedhat për koleksion, që do të thotë monedha ari, argjendi apo monedha të tjera metali ose kartëmonedha që nuk përdoren normalisht si mjet ligjor pagese ose monedha që paraqesin interes numizmatik;

  – Transaksionet për menaxhimin apo ruajtjen e aksioneve, kuotave, pjesë në shoqëri apo shoqata, në obligacione dhe tituj të tjerë, si dhe titujt mbi mallrat dhe të drejtat apo titujt mbi pasurinë e paluajtshme që përcaktohen në nenin 8 të ligjit;

  – Qiradhënia e kasafortave edhe nëse ky shërbim kryhet nga një bankë është i tatueshëm për TVSH-në. Shërbimet e renditura në këtë pikë nuk janë shteruese. Çdo shërbim tjetër, i cili nuk bën pjesë në shërbimet e përjashtuara të përcaktuara në nenin 53 të ligjit, të renditura në pikën 2 të këtij neni, janë furnizime shërbimi të tatueshëm me TVSH. 3. Bazuar në pikën “e”, të nenit 53 të ligjit përjashtohet nga TVSH-ja, menaxhimi i fondeve të investimeve, në kuptim të ligjit për sipërmarrjet e investimeve kolektive.”

  . Ky udhëzim hyn në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare.

      MINISTRI I FINANCAVE

  Arben Ahmetaj

  Read more

  Mbi dorëzimin e pasqyrave financiare-2015 (QKB)

  Të nderuar subjekte tregtare,

   

  Mbështetur në Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007, “Për Regjistrimin e Biznesit”, i ndryshuar, neni 43, pika 3 (a), subjektet kanë detyrimin të depozitojnë pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe raportin e auditimit, të mbajtur sipas kërkesave ligjore, kur mbajtja e këtyre dokumenteve është e detyrueshme.

  Detyrimin për depozitimin e dokumentave të sipërcituara e kanë subjektet me një xhiro vjetore mbi 8 milionë lekë, të cilët duhet të depozitojnë pranë QKB-së:   

  • Pasqyrat financiare vjetore të skanuara në format PDF.
  • Raportin e auditimit dhe ecurisë së veprimtarisë (kur mbajtja e tyre është e detyrueshme);
  • Vendimin për miratimin e pasqyrave financiare (sipas kërkesës ligjore).

  Afati i fundit i dorëzimit është data 31 Korrik 2016.

   

  Mënyra e depozitimit:

  1. Depozitimi i dokumentave të sipërcituara mundësohet vetëm nëpërmjet aplikimit online në portalin qeveritar e-albania , duke ndjekur të gjitha hallkat e procedurës për kryerjen e aplikimit.
  2. Formati elektronik i ruajtjes së pasqyrave financiare, duhet të jetë në PDF;
  3. Individi, i cili do të kryejë aplikimin, duhet të jetë i pajisur me kartë identiteti ose pasaportë biometrike.
  4. Shërbimi ofrohet pa pagesë.

   

  BËJNË PËRJASHTIM SUBJEKTET ME ADMINISTRATOR TË HUAJ DHE SHOQËRITË E KURSIM KREDITIT, APLIKIMET E TË CILEVE DO TË VIJOJNË TË KRYHEN VETËM NË SPORTELET E SHËRBIMIT TË QKB-së.

  Për më shumë informacion vizitoni: www.qkb.gov.al, www.e-albania.al

   

  Për cdo paqartësi apo pyetje, QKB ka vënë në dispozicion nr. e kontaktit Tel: +35542272391 dhe adresën email: info.qkb@qkb.gov.al

   

  Shënim: Aplikimi për depozitimin e pasqyrave financiare, raporteve të auditit dhe ecurisë së veprimtarisë, mund të kryhet me ose pa nënshkrim elektronik. Bashkëlidhur, lutem gjeni “Informacionin për depozitimin e bilancit pa nënshkrim”

  Informacion per bilancin pa nenshkrim

  Read more

  Njoftim datë 29.03.2016 – Për dorëzimin e Pasqyrave Financiare

  Njoftim datë 29.03.2016 – Për zbatimin e procedurave të dorëzimit elektronik të pasqyrave financiare për vitin fiskal 2015

   

  Të nderuar Tatimpagues!

   

  Në zbatim të Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, si dhe kërkesave të ligjit Nr.9228, datë 29.04.2004″ Për kontabilitetin  dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar”, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve nxjerr njoftimin për dorëzimin e pasqyrave financiare për vitin fiskal 2015.

   

  Bazuar në sa më sipër për deklarimin tatimor dhe llogaritjen përfundimtare të tatimit mbi fitimin, tatimpaguesi është i dëtyruar të dorëzojë brenda datës 31 mars të vitit 2016, formularin e Deklarimit të Tatimit mbi Fitimin sipas modelit të miratuar me udhëzim. Ky formular plotësohet në përputhje me shënimet sqaruese.

   

  Po kështu, ai dorëzon vetëm elektronikisht në administratën tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës bilancin kontabël së bashku me anekset e tij:

   

  • bilanci (aktivet, pasivet dhe kapitali);
  • pasqyra e të ardhurave  dhe shpenzimeve;
  • pasqyra e ndryshimeve në kapital, pasqyra e fluksit të parasë ose pasqyra e qarkullimit të likuiditeteve (cash-flow)
  •  aneksi  për shpjegimet shpjeguese
  •  raporti i ekspertit të autorizuar të shoqërisë (kur ky raport kërkohet në zbatim të ligjit nr.10091, datë 5.3.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, Neni 41 “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare”, apo akteve nënligjore).

   

  Dokumentacioni shtesë i kërkuar në bazë të ligjit Nr.9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, neni 60, i cili do të dorëzohet elektronikisht së bashku me pasqyrat financiare është :

  • Kontratat e qerasë për ambientet e marra me qera, apo vërtetimin e pronësisë për objektet në pronësi.
  • Gjendjen e inventarit  të mallrave për shitje më datë 31.12.2015 (analitik).
  • Inventarin e mjeteve të transportit në pronësi.
  • Pasqyra e aktiveve afatgjata materialePasqyrat financiare (pasqyrat e aktivit, pasivit dhe kapitalit), pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve, pasqyra e ndryshimeve në kapital, pasqyra e qarkullimit të likuiditeteve (cash-flow), pasqyra e aktiveve afatgjata materiale, do të dorëzohen elektronikisht në version pdf (të skanuara) dhe në version Excel.Pasqyrat financiare të dorëzuara në version pdf (të skanuara) detyrimisht do të jenë të nënshkruara dhe vulosura nga administratori i shoqërisë.Do të dorëzohen elektronikisht vetëm në version pdf ( të skanuara) aneksi për shpjegimet shpjeguese, raporti i ekspertit të autorizuar të shoqërisë, kontratat e qerasë për ambientet e marra me qera, vërtetimi i pronësisë për objektet në pronësi, inventari i mjeteve të transportit në pronësi. Do të dorëzohen elektronikisht vetëm në version pdf (të skanuara)

  Gjendja e inventarit  të mallrave për shitje më datë 31.12.2015 (analitik) do deklarohet në versionin e mundshëm të tatimpaguesit por me kushtin që versioni i deklaruar të jetë i pandryshueshëm. 

  Read more

  SKK 02 Paraqitja e Pasqyrave Financiare – i përmirësuar

  Objektivi i Standardit Kombëtar të Kontabilitetit 2, “Paraqitja e Pasqyrave Financiare” (SKK 2), miratuar nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit dhe shpallur nga Ministria e Financës, është të japë konceptet dhe rregullat-bazë, për paraqitjen e informacionit financiar në pasqyrat financiare të hartuara në përputhje me standardet kombëtare të kontabilitetit. Standardet Kombëtare të Kontabilitetit bazohen në parimet e kontabilitetit dhe të raportimeve financiare të pranuara në shkallë ndërkombëtare, kërkesat e përgjithshme të të cilave përshkruhen në Ligjin nr. 9 228, datë 29.04.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” publikuar në prill 2004, i ndryshuar Pasqyrat Financiare SKK2

  Read more

  Ligjit nr.99/2015

  Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në datën 03.03.2016 shqyrtoi çështjen me objekt

  shfuqizimi i neneve 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20 të ligjit nr.99/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pezullimi i zbatimit të ligjit deri në hyrjen në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese.

  Gjykata Kushtetuese, pasi analizoi pretendimet e ngritura nga kërkuesja, si dhe prapësimet e paraqitura nga subjekti i interesuar, Këshilli i Ministrave, bazuar në nenet 131/a dhe 134/f të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe në ligjin nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”,

  VENDOSI:
  – Pranimin  pjesërisht të kërkesës.
  – Shfuqizimin e neneve 5, 14, 15, 16/4, 17/1, 17/2, 18/ 2 dhe 20 të ligjit nr.99/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
  Read more

  VKM nr. 37, datë 21.1.2016

  Për përcaktimin e pagës mujore, për efekt të llogaritjes së kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe
  shëndetësore për personat e regjistruar si të vetëpunësuar, të cilët kryejnë veprimtari ekonomike profesionale dhe punonjësit e papaguar të familjes që punojnë e bashkëjetojnë me të….
  Kliko

  Read more