Akcizat

  AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
   Mare nga www.dogana.gov.al/

  LIGJ Nr. 142/2014 PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 61/2012 “PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

  Ligj nr  61-Per Akcizat ne RSH FZ-97-2012
  Ndryshimet e Ligjit Nr. 61.2012 Për Akcizat në Republikën e Shqiperisë
                     –   Ndryshim 1. Ligj_121-2012_20.12.2012
                     –   Ndryshim 2. Ligj_180-2013_28.12.2013
                     –   Ndryshim 3. Ligj_142-2014_23.10.2014
                     –   Ndryshim 4. Ligj_158-2014_27.11.2014
                     –   Ndryshim 5. Ligj_140-2015_17.12.2015
                    –  Ndryshim 1. VKM_128_20.02.2013
                    –  Ndryshim 2. VKM_501_22.05.2013
                    –  Ndryshim 3. VKM_30_14.01.2015
                    –  Ndryshim 4. VKM_38_21.01.2016