P R O J E K T L I GJ LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR

  UDHËZIM Nr. 7, datë 10.1.2017 “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

  UDHËZIM
  Nr. 7, datë 10.1.2017
  PËR DISA SHTESA NË UDHËZIMIN NR.
  24, DATË 2.9.2008 “PËR PROCEDURAT
  TATIMORE NË REPUBLIKËN E
  SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
  Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të
  Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe në
  zbatim të ligjit nr. 112/2016, “Për disa shtesa dhe
  ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për
  procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”,
  ministri i Financave
  UDHËZON:

  Kliko..

  Read more

  UMF Nr.1-2-3-4-5-6 Së Lojërave të Fatit

  Udhëzim i ministrit të Financave nr. 1, datë 9.1.2017

  -Për përcaktimin e procedurave të zhdoganimit të pajisjeve për lojëra fati dhe pjesëve të këmbimit të tyre, si dhe mënyrën e bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave

  Udhëzim i ministrit të Financave nr. 2, datë 9.1.2017

  -Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit përkatës për dhënien e miratimit nga Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit për shitjen, lënien peng, dhurimin dhe çdo formë tjetër të disponimit të aksioneve, aseteve, pasurisë apo makinave të organizatorit të lejuar për zhvillimin e lojërave të fatit

  Udhëzim i ministrit të Financave nr. 3, datë 9.1.2017

  -Për mënyrën dhe afatet për kryerjen e pagesës së tarifës së licencimit për secilën kategori të lojërave të fatit

  Udhëzim i ministrit të Financave nr. 4, datë 9.1.2017

  -Për përcaktimin e kushteve dhe standardeve minimale që duhet të plotësojnë pikat sekondare të basteve

  Udhëzim i ministrit të Financave nr. 5, datë 9.1.2017

  -Për mënyrën e përllogaritjes së distancave të subjekteve të lojërave të fatit midis tyre dhe nga institucionet fetare dhe arsimore

  Udhëzim i ministrit të Financave nr. 6, datë 9.1.2017

  -Për përcaktimin e mënyrës dhe afateve të pagesës së detyrimeve ligjore të shoqërive të licencuara në fushën e lojërave të fatit për llogari të Autoritetit të Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit

  Kliko..

   

   

  Read more

  VENDIM Nr. 28, datë 18.1.2017 “PËR DISPOZITAT ZBATUESE TË LIGJIT “PËR AKCIZAT””, TË NDRYSHUAR

  VENDIM
  Nr. 28, datë 18.1.2017
  PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA
  NË VENDIMIN NR.612, DATË 5.9.2012, TË
  KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR
  DISPOZITAT ZBATUESE TË LIGJIT “PËR
  AKCIZAT””, TË NDRYSHUAR

  Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe
  të neneve 108 e 109, të ligjit nr.61/2012, “Për
  akcizat në Republikën e Shqipërisë”, me
  propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i
  Ministrave
  VENDOSI:

  Kliko..

  Read more

  VENDIM Nr. 10, datë 11.1.2017 “PËR AVOKATIN E TATIMPAGUESIT”

  VENDIM
  Nr. 10, datë 11.1.2017
  PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA
  NË VENDIMIN NR. 648, DATË 28.7.2010,
  TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR
  AVOKATIN E TATIMPAGUESIT”
  Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe
  të pikës 6, të nenit 105/2, të ligjit nr. 9920, datë
  19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën
  e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e
  ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave
  VENDOSI:

  Kliko..

  Read more